แสดงประกาศ


Contact Information
Contact DewaKohChang
02-254-8650-5
2,900.00 ฿
More Information
พักเบรกกลางปี ...เที่ยวนี้ ให้รางวัลตัวเอง

AWA RESORT KOH CHANG
วันนี้ – 31 ต.ค. 60
(Hot Deals)

วันนี้ – 15 ก.ค. 61
(voucher 1 ปี)
Superior Hillside
(รวมอาหารเช้
า 2 ท่
าน)
1,890.-/คืน 1 คืน 2,200.-
2 คืน 4,000.-
Deluxe
(รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)
2,190.-/คืน 1 คืน 3,200.-
2 คืน 5,500.-
Deluxe Premium
(รวมอาหารเช้า 4 ท่าน)
3,290.-/คืน 1 คืน 4,200.-
2 คืน 7,500.-
Deluxe Beachfront
(รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)
2,690.-/คืน 1 คืน 4,500.-
2 คืน 8,000.-
Beachfront Suite
(รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)
4,390.-/คืน 1 คืน 9,000.-
2 คืน 16,000.-

THE DEWA KOH CHANG
เดอะ เดวา เกาะช้าง

วันนี้ – 31 ต.ค. 60
(Hot Deals)

วันนี้ – 15 ก.ค. 61
(voucher 1 ปี)
Deluxe
(รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)
2,390.-/คืน 1 คืน 3,500.-
2 คืน 6,000.-
Villa
(รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)
3,090.-/คืน 1 คืน 5,000.-
2 คืน 8,000.-
Grand Villa
(รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)
5,490.-/คืน 1 คืน 9,000.-
2 คืน 16,000.-

RAMAYANA KOH CHANG
รามายานา เกาะช้าง

วันนี้ – 31 ต.ค. 60
(Hot Deals)

วันนี้ – 15 ก.ค. 61
(voucher 1 ปี)
Hanuman Deluxe
(รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)
1,190.-/คืน 1 คืน 1,500.-
2 คืน 2,600.-
Ravana
(รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)
1,390.-/คืน 1 คืน 2,000.-
2 คืน 3,100.-
Rama Family
(รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)
2,790.-/คืน 1 คืน 4,500.-
2 คืน 8,000.-
*ซื้ อ voucher ที่มีอายุ 1 ปี ครบทุก 5,000.- ได้รับ cash voucher 1 ใบ ใช้เป็นส่วนลดอาหาร และสปา (เงื่อนไขตามโรงแรมก าหนด)
*ยกเว้นการเข้าพักช่วงปีใหม่ 20 ธ.ค. 60 – 20 ม.ค. 61 และสงกรานต์ 13 – 16 เม.ย. 61
*กรณีเข้าพักวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องเข้าพักอย่างน้อย 2 คืน
*กรณีท าการเปลี่ยนแปลงการเข้าพัก จะต้องส่งอีเมลแจ้งฝ่ายส ารองห้องพักล่วงหน้า 7 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง
*ราคาข้างต้น สงวนสิทธ์ิสา หรบั ลกู คา้ที่ทา การจองและชา ระเงินภายในวนั ที่ 26 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2560 เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-254-8650-5 (09.00 – 18.00 น.) หรือ @theresort (10.00 – 20.00 น.)
This Ad has been viewed 45 times.